Strona główna > Pomiar powierzchni Geocentra

Pomiar powierzchni Geocentra

W praktyce pomiaru powierzchni lokali i budynków dokonuje się w oparciu o dwie normy:

- PN-70/B-02365 Powierzchnie budynków. Podział, obliczenia i zasady obmiaru.

- PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.

W zależności, do jakich celów ma służyć pomiar, stosuje się odpowiednią normę lub zapisy odpowiedniej ustawy:

- ustawę o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r.

- ustawę o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r. 

- ustawę o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 r.

Porównanie zasad obmiaru i obliczania powierzchni w budynkach według PN-70/B-02365 i PN-ISO 9836 : 1997

 

Lp.

Przedmiot

 

Sposób obmiaru

według PN-70/B-02365

według PN-ISO 9836:1997

1.

Obmiar pomieszczenia wykonuje się na poziomie

 

1,00 m nad podłogą

 

na poziomie podłogi

2.

Obmiar pomieszczenia wykonuje

się w świetle ścian ograniczających

w stanie surowym, tzn. bez tynków i okładzin wykonywanych na miejscu*

 

w stanie całkowicie

wykończonym

3.

Wnęki w ścianach, o powierzchni

do 0,1 m2

nie dolicza się do powierzchni

pomieszczenia

 

jak w PN-70/B-02365

4.

Wnęki w ścianach, o powierzchni

powyżej 0,1 m2

dolicza się do powierzchni

pomieszczenia

nie dolicza się do powierzchni

pomieszczenia

5.

Przejścia w ścianach, drzwiach

i oknach (balkonowych)

nie dolicza się do powierzchni

pomieszczenia

jak w PN-70/B-02365

 

6.

 

Pilastry i inne występy ścienne

o powierzchni do 0,1 m2

nie odejmuje się od powierzchni

pomieszczenia

jak w PN-70/B-02365

 

7.

 

Pilastry i inne występy ścienne

o powierzchni powyżej 0,1 m2

odejmuje się od powierzchni

pomieszczenia i dolicza do

powierzchni konstrukcji

nie odejmuje się od

powierzchni pomieszczenia

8.

Dokładność:

- pomiaru liniowego

- obliczenia powierzchni

 

- do 0,01 m

- do 0,1 m2

 

- do 0,01 m

- do 0,01 m2

* Przy obmiarze z natury pomieszczeń i budynków w stanie wykończonym dodaje się grubość tynku wewnętrznego, czyli - 2cm, oraz zewnętrznego, czyli - 3 cm.

 

Porównanie zasad uwzględniania wysokości pomieszczeń przy obliczaniu ich powierzchni według PN-70/B-02365 i PN-ISO 9836:1997

 

Lp.

 

Zalicza się do powierzchni

pomieszczenia

Według PN-70/B-02365

Według PN-ISO 9836:1997

 

 

Powierzchnia o jednakowej wysokości

w 100%

 

w 100%

 

Część pomieszczenia o wysokości wyższej od poziomu danej kondygnacji

 

nie wyodrębnia się z powierzchni całego pomieszczenia

 

wyodrębnia się i oddzielnie się liczy powierzchnię obydwu części

pomieszczenia

 

Powierzchnia pomieszczenia ze

skośnym sufitem

 

- wysokości powyżej 2,20 m

liczy się w 100 %,

- wysokości od 1,40 m do 2,20

m liczy się  50 %,

- poniżej 1,40 m nie wlicza się

do powierzchni pomieszczenia

 

powierzchnię pomieszczenia liczy się  w całości, zgodnie z powierzchnię jego podłogi, ale dzieli

się ją na dwie części:

- część o wysokości 1,90 m i więcej,

- część o wysokości poniżej 1,90 m, która może być zaliczona wyłącznie do powierzchni pomocniczej (według § 72 ust. 1 WT-2002*)

 

Powierzchnie zewnętrzne, które nie są

zamknięte ze wszystkich stron, dostępne z danego pomieszczenia

nie wlicza się do powierzchni pomieszczenia (ani mieszkania lub lokalu użytkowego)

 

dolicza się do powierzchni

pomieszczenia (mieszkania, lokalu

użytkowego), wykazując oddzielnie:

- powierzchnie nie nakryte (balkony, tarasy),

- powierzchnie nakryte (loggie)

* Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690, zm. w 2003 r., nr 33, poz 270).

 

W zależności od tego jaką zastosuje się normę do obliczenia powierzchni, końcowy wynik obmiaru może różnić się nawet o kilkadziesiąt metrów kwadratowych.

Z reguły deweloperzy sprzedając mieszkanie stosują do pomiaru normę PN-70 co daje im większą powierzchnię użytkową niż przy liczeniu wg normy ISO 9836:1997. Takie praktyki są dopuszczalne, bowiem deweloperzy mogą stworzyć własne normy obmiaru powierzchni.

Natomiast obliczając powierzchnię użytkową budynku lub jego części na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – powierzchnię użytkową stanowi powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

Stosując ustawę o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy -  do powierzchni użytkowej lokalu zalicza się powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania; za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów, loggi, antresoli, szaf, schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkarni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału.

Natomiast wg ustawy o podatku od spadków i darowizn - za powierzchnię użytkową budynku (lokalu) uważa się powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach (podziemnych i naziemnych) z wyjątkiem powierzchni piwnic i klatek schodowych oraz szybów dźwigów.

 

Inwentaryzacja architektoniczno-geodezyjna jest szczegółowym odwzorowaniem stanu istniejącego budynku w postaci dokumentacji papierowej. Przedmiotem inwentaryzacji jest dokładne zbadanie budynku pod względem jego parametrów takich jak: wymiary, powierzchnie i wysokości. Inwentaryzacja powinna być wykonana rzetelnie – tylko wtedy możliwe jest uzyskanie pełnego obrazu stanu budynku .

W zależności od potrzeb inwestora ustalany jest indywidualny zakres inwentaryzacji. Standardowa usługa obejmuje:

a) rysunki architektoniczno-geodezyjne:

- rzuty kondygnacji,

- przekroje,

- elewacje,

- rzut dachu;

b) opis techniczny;

c) dokumentację fotograficzną

W razie potrzeby inwentaryzację budynku można rozwinąć o dodatkowe elementy.

Oferty Specjalne

 • 3fd8ff9d2395525808936e73ed1920c8.jpg
  Rodzaj Domy / sprzedaż
  Lokalizacja Modlnica
  Powierzchnia 602.00 m2
  Cena 2.500.000 pln
  21520a4f2f0234f7e5e3436e5846958d.jpg
  Rodzaj Działki / sprzedaż
  Lokalizacja Brzezie
  Powierzchnia 1989.00 m2
  Cena 380.000 pln
  6b899209ca6003ef7f720a7ed3a6ebb0.jpg
  Rodzaj Mieszkania / sprzedaż
  Lokalizacja Modlniczka
  Powierzchnia 97.00 m2
  Cena 580.000 pln
  2aaf00ff053d3289f30e9bad564b5a6b.jpg
  Rodzaj Domy / sprzedaż
  Lokalizacja Modlniczka
  Powierzchnia 97.00 m2
  Cena 580.000 pln
 • 8c85a52185e88c86544424d5b347834e.jpg
  Rodzaj Mieszkania / sprzedaż
  Lokalizacja Modlniczka
  Powierzchnia 106.00 m2
  Cena 550.000 pln
  0c58d60bd7b882e4c7aa4ed60240433d.jpg
  Rodzaj Domy / sprzedaż
  Lokalizacja Modlniczka
  Powierzchnia 106.00 m2
  Cena 550.000 pln
  a4dca5d0fa8ed73fcd3babd62e919936.jpg
  Rodzaj Mieszkania / sprzedaż
  Lokalizacja Wielka Wieś
  Powierzchnia 126.00 m2
  Cena 525.000 pln
  1e14b9277790609944fdf63aa6b83975.jpg
  Rodzaj Domy / sprzedaż
  Lokalizacja Wielka Wieś
  Powierzchnia 126.00 m2
  Cena 525.000 pln
 • 1bb34669220fca39f36d3dc7761eee4d.jpg
  Rodzaj Domy / sprzedaż
  Lokalizacja Wielka Wieś
  Powierzchnia 126.00 m2
  Cena 525.000 pln
  fd17ce983673c96a30d9a883bb71199a.jpg
  Rodzaj Domy / sprzedaż
  Lokalizacja Wielka Wieś
  Powierzchnia 126.00 m2
  Cena 525.000 pln
  04a073f815bceeb918ca6c9bfce90461.jpg
  Rodzaj Działki / sprzedaż
  Lokalizacja Biały Kości
  Powierzchnia 5600.00 m2
  Cena 140.000 pln
  a81939cf0e2d1e20d6cc4fd00195c7ad.jpg
  Rodzaj Domy / sprzedaż
  Lokalizacja Modlniczka
  Powierzchnia 116.00 m2
  Cena 595.000 pln
 • 071ee1bf00c34565c127f0975e0a0eef.jpg
  Rodzaj Domy / sprzedaż
  Lokalizacja Modlniczka
  Powierzchnia 87.00 m2
  Cena 525.000 pln
  f5ca6ac1bef664fde80ad652b730f296.jpg
  Rodzaj Domy / sprzedaż
  Lokalizacja Modlniczka
  Powierzchnia 115.00 m2
  Cena 564.000 pln
  badaf875b5a5403cf6056bfde8bc5610.jpg
  Rodzaj Domy / sprzedaż
  Lokalizacja Modlniczka
  Powierzchnia 115.00 m2
  Cena 545.000 pln
  cab3f1c4efbc26a9a48eaafe13544b9f.jpg
  Rodzaj Działki / sprzedaż
  Lokalizacja Modlniczka
  Powierzchnia 19300.00 m2
  Cena 6.800.000 pln
 • fc4d2dcec6afb83fbd3770b009e5d03b.jpg
  Rodzaj Mieszkania / sprzedaż
  Lokalizacja Modlniczka
  Powierzchnia 107.00 m2
  Cena 550.000 pln
  d2ba884b7299e6d8881d81402ef4e487.jpg
  Rodzaj Domy / sprzedaż
  Lokalizacja Modlniczka
  Powierzchnia 107.00 m2
  Cena 550.000 pln
Copyright ©  GEOCENTRA 2014 - wszystkie prawa zastrzeżone