Strona główna > Podziały nieruchomości Kraków

Podziały nieruchomości Kraków

Fizyczny podział geodezyjny określonej działki gruntowej polega na ewidencyjnym wyodrębnieniu przynajmniej dwóch lub większej ilości działek bez zmiany ich dotychczasowego właściciela, aby w przyszłości , po ich prawnym zbyciu osobie trzeciej, mogły stanowić odrębne nieruchomości gruntowe. Podziałowi geodezyjnemu podlegają nieruchomości gruntowe i budynki.

Wstępny projekt podziału można sporządzić po zbadaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – sprawdzeniu dopuszczalnej minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki, minimalnej szerokości frontu działki i minimalnej szerokości drogi dojazdowej do nowo wydzielonej działki. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego istnieją inne możliwości podziału działki między innymi wydzielenie działki budowlanej, wydzielenie działki rolnej o powierzchni większej niż 30arów  itp.

Niezbędnymi dokumentami do sporządzenia wstępnego projektu podziału działki są: wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wypis z rejestru gruntów (nie starszy niż 2 miesiące) i aktualny odpis z księgi wieczystej (nie starszy niż 2 miesiąc).

Oferty Specjalne

Copyright ©  GEOCENTRA 2014 - wszystkie prawa zastrzeżone